Hot
2018.04.24

법률교육

0    493
Hot
2018.04.24

2018 평창 패럴림픽(바이…

0    489
Hot
2018.02.02

2018년 정기총회

0    655
Hot
2017.12.22

2017년 연말행복나눔 행사

0    791
Hot
2017.12.14

2017년 정보화교육

0    653
Hot
2017.12.14

문학관 나들이

0    625
Hot
2017.12.14

패러글라이딩 체험

0    646
Hot
2017.12.14

사과 체험

0    633
Hot
2017.12.14

난타, 도예교육

0    663
Hot
2017.12.14

추석선물나눔행사

0    651
Hot
2017.12.14

양화진 뱃길탐방

0    693
Category
+ 근무시간 안내
02. 865. 1077

070. 7947. 0354

  • 월-금 : 9:00 ~ 18:00, 토/일/공휴일 휴무
  • 런치타임 : 12:00 ~ 13:00

서울시 야간수어통역

  • 전화 및 문자 0505.4949.119

월-일요일(공휴일 휴무) 야간 18:00 ~ 새벽 6:00
(경찰서, 병원응급실, 교통사고-즉시출동)
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand